kUG2Vpkszx9EjnmySyyYyc6YnMYytf_kJz1B5I0zkjM | kUG2Vpkszx9EjnmySyyYyc6YnMYytf_kJz1B5I0zkjM

Installation view, 2015